Regulament concurs

REGULAMENT CONCURS ”Tu casa-ți decorează, Ceramall te premiază”

Ceramall Showroom
24 noiembrie 2020 
Distribuit pentru: Public

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1 Concursul ”Tu casa-ți decorează, Ceramall te premiază” (denumit în cele ce urmează „Concurs”) este organizat în numele și de către Oberhauser Invest SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/400/2013, cod de identificare fiscală RO31589810, denumită în continuare „Oberhauser Invest”.

1.2 Concursul se desfașoară în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

1.3 Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe situl web Sisteme Cofraje, www.sistemecofraje.ro.
Oberhauser Invest își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe Facebook.

1.4 Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile in vigoare.
1.5 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
1.6 Oberhauser Invest, in calitate de Organizator, declara că isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Facebook Ceramall Showroom
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Concursul se va desfasura în perioada 24 noiembrie 2020 pana la 18 decembrie, ora 23:59, pe pagina de Facebook Ceramall Showroom.
2.2 Concursul poate inceta inainte de data mai sus mentionata, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Ceramall Showroom, din motive independente de vointa acestuia, de a continua prezentul Concurs. Ceramall Showroom va anunta publicul de intreruperea Concursului prin intermediul paginii de Facebook.
2.3. Acest Concurs este organizat de catre Oberhauser Invest in vederea promovarii produselor oferite de Ceramall Showroom, si a cresterii popularitatii Ceramall Showroom.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1 Campania promotionala se va desfasura in data de 24 noiembrie 2020, pana la 18 decembrie ora 23:59. Dupa incetarea duratei Campaniei promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campania promotionala ”Tu casa-ți decorează, Ceramall te premiază”.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:
a) Are varsta de peste 18 ani impliniti;
b) Are domiciliul sau resedinta in Romania;
4.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar daca indeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajatii Oberhauser Invest, inclusiv persoanele care au regim de colaborator al acestora.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR
5.1 Participantii la Concurs trebuie sa cumpere în valoare de 2900 de lei (într-o singura achizitie) de la Ceramall Showroom, Bd. Independenței, nr 70, Baia Mare, Maramureș și sa dea like paginii de facebook Ceramall Showroom.
5.2. Toti participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de la sectiunea 4 si 5.1 pot intra intr-o tragere la sorti avand ca premiu lavoar + baterie în valoare de 850 de lei.
5.4 Tragerea la sorti se desfasoara prin intermediul site-ului random.org  si va avea loc la data de 21 decembrie 2020, cand se vor exporta ID-urile tuturor participantilor care au fost inscrisi in concurs, dupa ce au indeplinit cumulativ conditiile de la sectiunea 4, 5.1 si 5.2, in perioada Campaniei.

 • organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care posteaza comentarii pe pagina de Facebook Ceramall Showroom, care au un continut ofensator, care imita acte de violenta, au un caracter ofensator sau prezinta nuditate;
 • fiecare utilizator intrat in campanie va fi exportat o singura data;
 • fiecarui utilizator intrat in concurs i se va aloca automat un numar aleatoriu, fara interventie umana;
 • toate numerele astfel alocate vor fi introduse in tragerea la sorti care se va desfasura pe site-ul ;
 • numarul desemnat automat castigator de catre random.org va reprezenta ID-ul castigatorului campaniei;
 • tragerea la sorti va fi filmata.
  5.5 Numele castigatorului Concursului va fi publicat pe pagina de Facebook Ceramall Showroom la data de 22 decembrie 2020 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze datele de contact printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Ceramall Showroom.
  5.6 Premiul poate fi revendicat in termen maxim de 10 (zece) zile de la data publicarii numelui castigatorului in baza unui proces verbal de predare primire. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare la data acordarii Premiului actul de identitate care atesta corectitudinea datelor personale furnizate, precum si refuzul de a semna Procesul Verbal de predare primire atrag dupa sine, in mod automat, anularea premiului castigat de catre participant.
  5.7 In cazul in care castigatorul a furnizat date false de identificare, acesta neputand fi identificat in baza datelor furnizate catre Oberhauser Invest, aceasta persoana pierde dreptul de a revendica premiul.
  5.8. Persoana care va castiga nu are dreptul de a solicita rambursarea pretului abonamentului achizitionat deja prin care a fost inscris la prezentul concurs.
  SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
  6.1 Premiul consta in:
 • baterie + lavoar
  Valoarea totala a premiului: 850 lei
  6.2 Premiul va fi facut public si se va acorda direct numai persoanei desemnate castigatoare ca urmare a mecanismului mentionat la Sectiunea 5.
  6.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care participantul la campania promotionala nu poate intra in posesia premiului din motive care nu pot fi imputate la Oberhauser Invest.
  SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
  7.1 Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii si jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare).
  7.2 Impozitul pe venitul din acordarea Premiului va fi calculat si platit de catre Oberhauser Invest, conform prevederilor din Codul Fiscal.
  7.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, cu exceptia impozitului pe veniturile din premii (mentionat mai sus), in legatura cu Premiul urmare a participarii la Concurs, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
  7.4 Oberhauser Invest nu va acorda castigatorului contravaloarea in bani a Premiului.
  SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
  8.1. Campania va putea fi intrerupta / incetata inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Oberhauser Invest va anunta participantii pe pagina de Facebook Ceramall Showroom in cel mai scurt timp posibil de noile circumstante.
  8.2. Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor judecatoresti precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra Campaniei.
  8.3 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.
  SECTIUNEA 9. LITIGII
  9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Baia Mare.
  9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bd. Independenței, nr. 70, Baia Mare, jud. Maramureș, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
  9.3 Legea aplicabila este legea romana.
  9.4 Eventualele litigii care pot aparea intre Oberhauser Invest si participantii la Concurs vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.
  9.5 In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi inaintate instantei judecatoresti competente.
  SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
  10.1 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si cu Legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului general privind protectia datelor. Datele participantilor la concurs vor fi prelucrate de Oberhauser Invest pentru aducerea la indeplinire a urmatoarelor scopuri: organizarea prezentei promotii, desemnarea castigatorilor acestei promotii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii de produse si servicii ai Ceramall Showroom, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promotie sau la alte actiuni desfasurate in viitor, in cazul in care participantii si-au exprimat consimtamantul expres in acest sens
  10.2 Oberhauser Invest prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor si ale Legii 190/2018, in calitate de operator date cu caracter personal.
  Oberhauser Invest se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze numai in conformitate cu prezentul Regulament Oficial si legislatia aplicabila in vigoare.
  Participantii la campanie au, conform Regulamentului general privind protectia datelor, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal si de a sterge datele cu caracter personal. De asemenea, participantii au dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la steregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participantii au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, inclusiv identificarea unui profil. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii, precum si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarile care considera ca le incalca drepturile.
  SECTIUNEA 11.DISPOZITII FINALE
  11.1 Participantii la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
  11.2 Orice nerespectare a Regulamentului conduce la nevalidarea premiului.
  11.3 Revendicarile nejustificate ale premiului, falsurile si plangerile din partea participantilor, dovedite ca fiind neintemeiate si/sau abuzive, constituie temei pentru Oberhauser Invest in solicitarea de daune-interese.
  SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA
  12.1 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
  Prezentul Regulament oficial al Campaniei ”Tu casa-ți decorează, Ceramall te premiază” a fost redactat într-un exemplar original și s-a păstrat semnat, la biroul Oberhauser Invest.

Organizator,
Oberhauser Invest – Ceramall Showroom

Copyrighted Image